බුවී(වා)ස්ලගේ ආතල් වැඩක්..!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 7:37 PM

Comments

ලංකාවෙ පිස්සු බුවීස්ලගේ පිස්සුම පිස්සු වැඩක්..!!   

අර ඉස්සර හිටියා  කරාපිටිය මෙඩිකට් ෆැකල්ටියේ සෙට් එකක්,   27 කට්ටිය කියල  ඩබින් කරන  මරු පොරවල් ටිකක්..!
( කාලෙකින් එලියට ආවෙ නෑ එයාලගෙ වැඩ ටිකක්.. ! දැන් නැතුව ඇති.. )අන්න ඒ වගේ ම තමා මේ පිස්සු බුවීස්ලගෙ සෙට් එකත්..Dj නමිනං  තමා ලොක්කා ( මම හිතන විදියට )
මියුසියස් එකේ නගාල ටිකක්..!!   


නියම සින්දු ටිකක් දෙන්නම්.. අහලම බලන්නකෝ...!!