ජය ශ්‍රී...!! 2011 සුබ නව වසරක් වේවා.........!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in | Posted on 11:49 PM

CommentsIts a New Year....!! 

Its like a new Sunrise....Of Hope, OfProsperity, Of Happiness.


Its like a new Begining...Of Thoughts, Of 


Words, Of Actions.


Its like a new Day...Of Energy, Of Strength, Of 


Ideas.


Its like a Bunch of whole new Things...Of 


Prayers, Of Friends, and Of Love.ලෝකයේ විශාලම මියගිය සරපයා....!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 2:33 PM

Comments

කම්පන දරා ගත නොහැකි අය මෙය නැරඹීමෙන් වලකින්න..!!   
( මොනව හරි උනොත් එහෙම මේ මහසෝණා නෑ හරිය..)

>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>>

වීඩියෝව මුලුමනින්ම බෆර් (Buffer) ඌ පසු නරඹන්න..  එසේ නොමැති නම් රසවින්දනයට බාධා විය හැක..!