නරක ලමයින්ට බේසික්

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 5:54 PM

Comments

කාලෙකට පස්සේ.. අපි ආවා..

ලමයි මෙහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ.. මේක නරක වැඩ වලට ආස දරුවන්ට.. මම දන්නවා ඔය ඉන්න ළමයි ඔක්කොම වගේ මේ විදියෙ නරක වැඩ වලට ආසයි කියල..

හැබයි මේකෙ නරක වැඩ ගොඩක් නෑ. ඒත් දරුනු නරක වැඩ ටිකක් තියෙනවා..

මෙන්න මේක තමා   .   Mantra...!  බුවාහාආආ....!