ලොක් පන්නන ට්‍රික් එක.. ( ගෙවල් කඩල පොලීසි යමු. )

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , | Posted on 7:40 PM

Comments

මේක පෝස්ට් එක තනිකරම හොරුන් සදහා වන බව මතක තබා ගන්න..ලේසියෙන්ම හොරෙක් වෙමු..! :D