ලොක් පන්නන ට්‍රික් එක.. ( ගෙවල් කඩල පොලීසි යමු. )

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , | Posted on 7:40 PM

Comments

මේක පෝස්ට් එක තනිකරම හොරුන් සදහා වන බව මතක තබා ගන්න..ලේසියෙන්ම හොරෙක් වෙමු..! :D

ඔන්න දැන් හොරාට ගෙවල් වලට පනින්න පුලුවන්..!  ඉබ්බො පන්නන්න පුලුවන්..!  ගෙවල් කඩන්න පුලුවන්..!!

ලොවෙත් නෑ..  ඔක්කෝම උන්ට හොරු වෙන්න පුලුවන්..!


හෆොයි මහසෝනව දැන් පොලීසියෙන් කුදලන් යයිද දන්නෙ නෑ//  ලොක් පන්නන්න කියල දීල...!!  :P