පොඩි එකාගෙ වක වකා නැටුම...!!!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 4:46 PM

Comments

පොඩි එකාගෙ වක වකා ඩාන්ස් එක....  පික්සු හැදිල ආයෙ හැදෙනවා....!!


 
මේ ඩාන්ස් එකත් එක්ක ශකීරාගෙ ඩාන්ස් මොනවද ..........???
කමෙන්ට් එකක් දාල යනනකෝ...!!!  හික් හික්.....!!!!