ෆොටෝෂොප් CS2, CS3, CS4, CS5 පෝර්ටබල් ටික ඔක්කොම බා ගන්න...!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 8:17 PM

Comments

ඔක්කොම පෝර්ටබල් ටික බා ගන්න..!!

CS2CS3

මෙතනින් බා ගන්න...!


CS4


මෙතනින් බා ගන්න....!!!!
CS5


මෙතනින් බා ගන්න.....!!!


ඔය CS5 එක නම් පාර..! මාර සිරා.....!!  ඕක දාගෙන බලන්නකෝ..!   ෆොටො එඩිට් කරන එක එපා වෙන එකක් නෑ..!!!