වකා වකා දේශීය ආරයට............!!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , | Posted on 11:44 PM

Comments

Waka Waka දේශීය විදියට .... පහල වීඩියෝ එක බලන්නකෝ...!!  ලංකාවෙ උන්ට තියෙන පිස්සුවෙ හැටි තමා ....!!!මුන්ට සයිකෝ යකෝ...!! පිස්සො සෙටාර් එකක් ... !! අර පූසො සෙට් එකද දන්නෙ නෑ..........!!