අහෝ උපේක්ෂා ... මේ මොන පාපයක්ද....??

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , | Posted on 8:22 AM

Comments
අනේ උපේක්ෂා අක්කේ, මොකක් හරි රගපාගෙන හිටියනම් හරිනේ...... කරන්න බැරි වැඩක් නොකර...!!
අනර්කලී අක්ක මෙයාට වඩා හොදයි වගේ... නේද..?