ගොඩයා පොශ් කෙල්ලෙකු සෙවීම හෙවත් අම්මා අම්මා රී මික්ස් සින්දුව...!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , , | Posted on 6:36 PM

Comments

කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය මේ සින්දුව අහලා ඇති ඒත් අහපු නැති අයටයි මේ.. ලංකාවේ ජනප්‍රිය බයිලා කියපු Gypsies   ලගෙ ජනප්‍රිය අම්මා අම්මා සින්දුවේම රී මික්ස් එක තමා මේක... මොනවා වුනත් සිරාවට හදලා තියෙනවා.....  හිනා වෙවී බලන්න කියාපු සින්දුවක්...!!   Gypsies ලගෙ  පරන සිංදුව තරමටම ලස්සනට හදපු සිංදුවක් කියල කියන්න පුලුවන්....!!!