අතපය කඩා ගැනීමේ අසාව....!!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in | Posted on 9:52 PM

Comments

හෆොයි... මේවා ලංකාවෙ උන්ට පෙන්නන්න හොද නෑ... අපේ පිස්සු පොඩි උන් මේවා දැකලා උඩතට්ටුවෙන් බිමට පනී.. අර එකෙක් ටාසන් බලලා එල්ලිලා තිබුනේ... හික් හික්